Logo ESG media

PARTENER
STRATEGIC

Comisia Europeană: Măsuri suplimentare de stimulare a investițiilor pentru un viitor durabil

Facebook
LinkedIn

Comisia Europeana a prezentat  un nou Pachet de Măsuri pentru a valorifica și consolida bazele cadrului UE privind finanțarea durabilă.

Obiectivul pachetului este de a garanta că acest cadru al UE privind finanțarea durabilă continuă să sprijine întreprinderile și sectorul financiar, încurajând în același timp finanțarea privată a proiectelor și tehnologiilor de tranziție. În mod specific, Comisia adaugă activități suplimentare la taxonomia UE și propune noi norme pentru furnizorii de ratinguri MSG (de mediu, sociale și de guvernanță), care vor spori transparența pe piață pentru investițiile durabile.

Acest pachet de măsuri urmărește să garanteze faptul că actualul cadru de finanțare durabilă este adaptat pentru întreprinderile care doresc să investească în tranziția lor către durabilitate. De asemenea, acesta are drept scop să faciliteze utilizarea cadrului de finanțare durabilă, continuând totodată să contribuie în mod eficace la obiectivele Pactului verde european.

În ce constă pachetul de măsuri:

Actele delegate privind taxonomia UE

Taxonomia UE este o piatră de temelie a cadrului de finanțare durabilă al UE și un instrument important pentru asigurarea transparenței pieței, care contribuie la direcționarea investițiilor către activitățile economice cele mai necesare pentru o tranziție verde.

Comisia a aprobat în principiu un nou set de criterii din taxonomia UE pentru activitățile economice care contribuie substanțial la unul sau mai multe din obiectivele de mediu fără caracter climatic, și anume:

  • folosirea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine
  • tranziția către o economie circulară
  • prevenirea și controlul poluării
  • protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

În plus, Comisia a adoptat modificări specifice ale actului delegat privind taxonomia UE în domeniul climei. Acestea extind activitățile economice care sprijină atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și care nu au fost incluse până în prezent – în special în sectorul producției și al transporturilor. Includerea mai multor activități economice care să acopere toate cele șase obiective de mediu și, prin urmare, mai multe sectoare economice și întreprinderi va spori capacitatea de utilizare și potențialul taxonomiei UE de a intensifica investițiile durabile în UE.

Criteriile se bazează în mare măsură pe recomandările platformei privind finanțarea durabilă, publicate în martie și noiembrie 2022. Comisia a adoptat, de asemenea, modificări ale Actului delegat privind obligația furnizării de informații din Regulamentul privind taxonomia, pentru a clarifica obligațiile de informare pentru activitățile suplimentare.

Propunerea de regulament privind furnizorii de ratinguri ESG (de mediu, sociale și de guvernanță)

Ratingurile ESG  joacă un rol important pe piața de finanțare durabilă a UE, deoarece le oferă investitorilor și instituțiilor financiare informații, de exemplu cu privire la strategiile de investiții și gestionarea riscurilor în materie de factori ESG.

În prezent, piața ratingurilor ESG  suferă de o lipsă de transparență, iar Comisia propune un regulament pentru a îmbunătăți fiabilitatea și transparența activităților de rating ESG. Aplicarea acestor noi principii organizaționale și a unor norme clare privind prevenirea conflictelor de interese vor spori integritatea operațiunilor furnizorilor de rating ESG..

Aceste noi norme le vor permite investitorilor să ia decizii de investiții mai bine informate în ceea ce privește investițiile durabile. În plus, propunerea va impune ca furnizorii de rating ESG care oferă servicii investitorilor și întreprinderilor din UE să fie autorizați și supravegheați de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA). De asemenea, se va asigura astfel calitatea și fiabilitatea serviciilor furnizate de aceștia, în vederea protejării investitorilor și a asigurării integrității pieței.

Îmbunătățirea gradului de utilizare

În plus, Comisia a prezentat  un rezumat al măsurilor și instrumentelor recente propuse pentru a aborda principalele probleme legate de punerea în aplicare și întrebările adresate de părțile interesate. Tendințele de raportare timpurie arată că întreprinderile din principalele sectoare economice utilizează din ce în ce mai mult taxonomia UE ca parte a eforturilor lor de tranziție. De exemplu, raportarea inițială privind taxonomia întreprinderilor de anul acesta arată tendințe încurajatoare în rândul întreprinderilor nefinanciare mari, multe dintre acestea raportând valori tot mai mari ale alinierii la taxonomie, în special în ceea ce privește cheltuielile lor de capital.

Ca un prim pas, Comisia a elaborat recent o serie de măsuri și inițiative specifice pentru a spori gradul de utilizare a normelor și pentru a sprijini părțile interesate în punerea lor în aplicare. De asemenea, Comisia publică Ghidul utilizatorului taxonomiei UE, un document de orientare pentru nespecialiști. Sprijinirea întreprinderilor și a sectorului financiar în punerea în aplicare a taxonomiei UE și a cadrului de finanțare durabilă va fi o prioritate-cheie a Comisiei în viitor.

Finanțarea tranziției

Pachetul de măsuri demonstrează, de asemenea, modul în care cadrul juridic al UE poate fi utilizat în mod eficace pentru a facilita finanțarea tranziției.  Recomandările  privind finanțarea tranziției urmăresc să ofere orientări, precum și exemple practice pentru întreprinderi și sectorul financiar. Scopul este de a arăta cum pot utiliza întreprinderile, în mod voluntar, diferitele instrumente ale cadrului UE privind finanțarea durabilă pentru a canaliza investițiile către tranziție și pentru a gestiona riscurile generate de schimbările climatice și de degradarea mediului. Obiectivul este de a facilita finanțarea tranziției, nu numai pentru întreprinderile care au deja rezultate solide în materie de durabilitate, ci și pentru cele care se află în puncte de plecare diferite, cu planuri sau ținte credibile de îmbunătățire a performanței lor în materie de durabilitate. De asemenea, recunoaște că întreprinderile mici și mijlocii se confruntă cu anumite provocări specifice, pentru care trebuie găsite soluții.

Context și etapele următoare

Actele delegate privind taxonomia UE sunt aprobate în principiu și, odată ce vor fi puse la dispoziție în toate limbile oficiale ale UE, acestea vor fi adoptate și transmise Parlamentului European și Consiliului spre examinare (perioadă de patru luni, care poate fi prelungită o singură dată cu încă două luni). Se preconizează că acestea se vor aplica începând cu ianuarie 2024.

Referitor la propunerea de regulament privind furnizorii de ratinguri MSG, Comisia va purta discuții cu Parlamentul European și Consiliul.

Totodată, vineri 9 iunie, a fost lansată o perioadă de feedback de patru săptămâni cu privire la un prim set de standarde de raportare privind durabilitatea pentru întreprinderi. Standardele de raportare obligatorii vor asigura informații transparente și comparabile privind durabilitatea.

Comisia va lua în considerare feedbackul primit înainte de a finaliza standardele ca acte delegate și de a le prezenta Parlamentului European și Consiliului pentru control. Odată adoptate, aceste standarde de raportare vor fi utilizate de întreprinderile care fac obiectul Directivei privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD). Acest lucru va marca o nouă etapă în tranziția către o economie durabilă a UE.

Facebook
LinkedIn

ROMANIAN ESG SUMMIT

ESG Media

CSR News

CSR Media

Cele mai recente

Te-ar putea interesa şi: