Logo ESG media

PARTENER
STRATEGIC

Sistemul de Guvernanță și Etică în Afaceri

Facebook
LinkedIn

Sistemul de guvernanță și etică în afaceri dintr-o companie ar trebui să fie robust și să asigure o conduită responsabilă, transparentă și etică în toate aspectele activității sale. Acest sistem trebuie să fie implementat și susținut de la nivelul vârfului organizației până la nivelul fiecărui angajat.

Companiile pot aborda aspectele legate de etică atât intern, prin implementarea de politici și programe, cât și extern, prin publicarea rezultatelor obținute în diferite raportări (Raportul de Sustenabilitate, Raportul de Durabilitate, Raportul Anual etc.).

Un bun sistem de guvernanță este esențial pentru a răspunde așteptărilor diferitelor părți interesate cu privire la comportamentul de afaceri al companiei.Mai mult, acesta reprezintă un instrument eficient de gestionare a mai multor riscuri, precum riscul strategic, riscul de piață, cel reputațional sau  riscul de conformitate.
Sistemul de guvernanță ar trebui să includă câteva elemente cheie precum:

1. Principii etice și valori fundamentale
Definicrea unor principii etice clare și valori fundamentale care să ghideze comportamentul și deciziile întregului personal al companiei. Aceste principii ar trebui să reflecte angajamentul pentru integritate, responsabilitate socială și durabilitate.

2. Un cod de conduită
Compania ar trebui să dezvolte și să implementeze un cod de conduită detaliat, care să stabilească standardele de comportament etic și profesional așteptate de la angajați, membrii consiliului de administrație și alte părți interesate. Codul de conduită ar trebui să abordeze aspecte precum evitarea conflictelor de interese, protecția datelor, respectarea drepturilor omului și a legilor anticorupție.

3. Guvernanță corporativă
Compania trebuie să adopte practici de guvernanță corporativă solide, care să asigure responsabilitatea, transparența și echitatea în procesele de luare a deciziilor. Acest lucru poate implica, printre altele, stabilirea unui consiliu de administrație independent și calificat, definirea clară a rolurilor și responsabilităților, adoptarea unor politici privind remunerarea și evaluarea performanței, și implementarea unui cadru de control intern adecvat.

4. Managementul riscurilor și conformitatea legală
Implementarea  unui sistem solid de management al riscurilor, identificând și evaluând riscurile asociate cu activitatea sa și dezvoltând strategii de gestionare a acestora. În plus, compania trebuie să se asigure că respectă în mod riguros legislația și reglementările relevante din domeniul său de activitate și să evite practicile frauduloase sau ilegale.

5. Transparența și raportarea
Transparentă în comunicarea sa cu părțile interesate, inclusiv angajați, clienți, investitori și comunitate. Raportarea regulată și transparentă despre performanța financiară, impactul social și mediul înconjurător, precum și progresele în atingerea obiectivelor ESG, contribuie la construirea încrederii și la responsabilizarea companiei.

6. Canal de etică și proceduri de raportare
Compania ar trebui să pună la dispoziție un canal de etică pentru raportarea anonimă a abaterilor de la codul de conduită sau a altor preocupări etice. Aceasta ar trebui să fie însoțită de proceduri clare și nediscriminatorii pentru investigarea și gestionarea acestor rapoarte, astfel încât să se asigure că angajații pot semnala încălcări fără teama de represalii.

7. Educație și formare
Oferirea de cursuri de educare și formare continuă pentru toți angajații pentru a promova înțelegerea și respectarea principiilor etice și a standardelor de conduita. Aceasta poate include sesiuni de conștientizare etică, instruire în conformitate cu reglementările și politici interne, și dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor etice.

8. Responsabilitate socială corporativă
Compania ar trebui să își asume responsabilitatea socială și să se angajeze în activități și proiecte care au un impact pozitiv asupra comunității și mediului înconjurător. Acesta poate include implicarea în proiecte de voluntariat, inițiative de reducere a emisiilor de carbon, sprijinirea educației și sănătății comunității și alte activități relevante.

Prin adoptarea unui astfel de sistem, compania își poate consolida reputația, poate atrage și reține talente, poate câștiga încrederea părților interesate și poate contribui la o societate mai sustenabilă și responsabilă.

Facebook
LinkedIn

ROMANIAN ESG SUMMIT

ESG Media

CSR News

CSR Media

Cele mai recente

Te-ar putea interesa şi: